Informacije

Zavod

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

SVE POTREBNE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O KOLEGIJIMA U TEKUĆOJ AKADEMSKOJ GODINI MOGU SE PRONAĆI NA STRANICI KOLEGIJA NA SUSTAVU ZA ONLINE UČENJE MERLIN

slika

matematika 2

PRAVILNIK

Pravilnik o načinu polaganja

PREDAVANJA


SKRIPTA
Ivica Gusić: Lekcije iz Matematike 2
Popis lekcija
1 - Neodređeni integral i metode računanja
2 - Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu
3 - Problem površine - određeni int. Leibniz-Newtonova formula
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
6 - Neke primjene određenog integrala u inženjerstvu
7 - Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8 - Lin. aproksimacija f-je više varijabla, tang. ravnina, diferencijal
9 - Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10 - Višestruki integrali - uzastopno integriranje
11 - Primjena višestrukog integrala
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda


SLAJDOVI S PREDAVANJA
Erna Begović Kovač (PK/KIM)
1 - Neodređeni integral i metode računanja
2 - Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu
3 - Problem površine - određeni integral
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
6 - Neke primjene određenog integrala u inženjerstvu
7 - Funkcija dvije varijable
8 - Linearna aproksimacija funkcija dvije varijable
9 - Lokalni ekstremi funkcija dvije varijable
10 - Dvostruki integrali
11 - Primjena dvostrukog integrala
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

na vrh

SEMINARI


MATERIJALI ZA SEMINARE
Andreja Vlahek Štrok, ak. god. 2021./2022.
1 - Neodređeni integral i metode računanja
3 - Problem površine - određeni int. Leibniz-Newtonova formula
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
7 - Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8 - Lin. aproksimacija f-je više varijabla, tang. ravnina, diferencijal
9 - Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10 - Višestruki integrali - uzastopno integriranje
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

2., 6. i 11. lekcija su vezane uz primjene (u fizici i kemiji) gradiva obrađenog u lekcijama koje im prethode i neće se obrađivati na seminarima.

na vrh

RAČUNALNI SEMINAR


MATERIJALI ZA RAČUNALNI SEMINAR
Ana Perković, ak. god. 2021./22.
Upute
Prvi dio
Drugi dio

na vrh

KOLOKVIJI

Teorijski dio kolokvija piše se putem sustava Merlin.

ZADATCI

1. kolokvij 2021./2022.
2. kolokvij 2021./22.
1. kolokvij 2020./21.
2. kolokvij 2020./21.

na vrh

ISPITI

Teorijski dio ispita piše se putem sustava Merlin.

ZADATCI

AKADEMSKA GODINA 2022./23.
ispit 2.2.2023.
ispit 14.2.2023.

AKADEMSKA GODINA 2021./22.
ispit 3.2.2022.
ispit 15.2.2022.
ispit 9.4.2022.
ispit 15.6.2022.
ispit 29.6.2022.
ispit 7.7.2022.
ispit 2.9.2022.
ispit 13.9.2022.

AKADEMSKA GODINA 2020./21.
ispit 4.2.2021.
ispit 16.2.2021.
ispit 15.6.2021.
ispit 24.6.2021.
ispit 8.7.2021.
ispit 2.9.2021.
ispit 13.9.2021.

na vrh

Zadatci sa starih kolokvija i ispita