Informacije

Zavod

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

SVE POTREBNE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O KOLEGIJIMA U TEKUĆOJ AKADEMSKOJ GODINI MOGU SE PRONAĆI NA STRANICI KOLEGIJA NA SUSTAVU ZA ONLINE UČENJE MERLIN

slika

statistika

novi program

IZVEDBENI PROGRAM

Izvedbeni program - EI
Izvedbeni program - KI
Izvedbeni program - KiM i PK

PRAVILNIK

Pravilnik o polaganju ispita

TERMINI

Termini praktičnog dijela ispita

saŽetak i popis formula

Statistika - sažetak i popis formula
Vjerojatnost - sažetak i popis formula

PREDAVANJA

Ivica Gusić - Lekcije u nastajanju
AKADEMSKA GODINA 2008./09.
1. i 2. - Deskriptivna statistika
3. - Vjerojatnosni prostor
4. - Slučajne varijable
5. - Kontinuirane slučajne varijable
6. - Procjenjivanje i testiranje
7. - Testiranje varijance i očekivanja
8. i 9.- Metoda najmanjih kvadrata i linearna korelacija
10. - Interpolacija i aproksimacija
11. i 12. - Približno rješavanje jednadžba i sustava jednadžba

Lekcije - proširena verzija:
Lekcije iz osnova statistike i teorije vjerojatnosti (3.10 mb)
1 - Deskriptivna statistika
2 - Vjerojatnosni prostor
3 - Slučajne varijable
4 - Kontinuirane slučajne varijable
5 - Vjerojatnost - dodatci
6 - Statistika - procjenjivanje i testiranje
7 - Metoda najmanjih kvadrata
8 - Linearna korelacija
9 - Interpolacija i aproksimacija
10 - Približno rješavanje jednadžba i sustava jednadžba

Kod Lekcije 10 potrebno je znati samo neke dijelove dokumenta, a ne cijeli dokument.

na vrh

VJEŽBE

Erna Begović Kovač i Miroslav Jerković - Statističke i numeričke metode, vježbe u Excelu

Pojedine cjeline i Excel dokumenti:
1 - Deskriptivna statistika / Excel
2 - Slučajne varijable / Excel
3 - Interval pouzdanosti i testovi hipoteza / Excel
4 - Metoda najmanjih kvadrata / Excel
5 - Interpolacija i ekstrapolacija / Excel
6 - Numeričko rješavanje jednadžbi i sustava / Excel
7 - Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi / Excel

Stariji materijali (do akademske godine 2015./2016.):
Miroslav Jerković - Upute za rad u Excelu
1 - Osnove
2 - Formule i funkcije
3 - Grafovi
4 - Prijenos podataka
5 - Automatizacija rada

na vrh

KOLOKVIJI

OGLEDNI KOLOKVIJI
EI/KI - teorija (2. kolokvij) - neriješeni primjerak
EI/KI - teorija (2. kolokvij) - riješeni primjerak

PK/KIM - teorija (2. kolokvij) - neriješeni primjerak
PK/KIM - teorija (2. kolokvij) - riješeni primjerak
NAPOMENA: Prva tri zadatka u kolokviju za PK i KIM poklapaju se s prvim trima zadacima u prvom kolokviju za EI i KI, pa možete pogledati riješeni primjerak 1. kolokvija za studije EI i KI.

EI/KI - teorija (1. kolokvij) - neriješeni primjerak
EI/KI - teorija (1. kolokvij) - riješeni primjerak

Praktični dio kolokvija (u Excelu) najbolje ćete pripremiti tako da prođete kroz Upute za rad u Excelu i Excel dokumente vezane uz pojedine cjeline.

OGLEDNI KOLOKVIJI - PRIJAŠNJE GODINE
EI/KI - teorija (2. kolokvij)
PK/KIM - teorija
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
2. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio - RJEŠENJA!
2. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2009./10.
1. kolokvij - svi studiji - 1. dio
2. kolokvij - studiji EI i KI - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
1. kolokvij - svi studiji - 1. dio
1. kolokvij - studij KI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studiji EI i KI - 1. dio
2. kolokvij - studij KI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
1. kolokvij - studij EI i KI - 1. dio
1. kolokvij - studij PK i KIM - 1. dio
1. kolokvij - studij EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI i KI - 1. dio
2. kolokvij - studij EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

na vrh

ISPITI

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
ispit 20/06/2011 - EI i KI - 1. dio
ispit 20/06/2011 - PK i KIM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
ispit 18/04/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 18/04/2009 - PK i KIM - 1. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 17/02/2009 - PK i KIM - 1. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 03/02/2009 - PK i KIM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
ispit 21/02/2008 - EI i KI - 1. dio
ispit 21/02/2008 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 21/02/2008 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 21/02/2008 - PK i KiM - 1. dio

ispit 05/02/2008 - EI i KI - 1. dio
ispit 05/02/2008 - PK i KiM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2006./07.
ispit 05/10/2007 - EI i KI
ispit 05/10/2007 - PK i KiM
ispit 27/09/2007 - EI i KI
ispit 27/09/2007 - PK i KiM
ispit 02/07/2007 - EI i KI
ispit 02/07/2007 - PK i KiM
ispit 19/06/2007 - EI i KI
ispit 19/06/2007 - PK i KiM
ispit 22/02/2007 - PK i KiM
ispit 22/02/2007 - EI i KI
ispit 08/02/2007 - PK i KiM
ispit 08/02/2007 - EI i KI

Praktični dio ispita (u Excelu) najbolje ćete pripremiti tako da prođete kroz Upute za rad u Excelu i Excel dokumente vezane uz pojedine cjeline.

na vrh